ความปลอดภัย หมายถึง การไม่เกิดอุบัติเหตุ และ โรคจากการทำงาน

ความปลอดภัย หมายถึง สภาพที่ไม่มีภยันตราย ดังนั้น ความปลอดภัยในการทำงานจึงหมายถึง การทำงานที่ไม่มีอันตราย ไม่อยู่ในสภาพที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ หรือไม่มีเชื้อโรค โดยจะไม่ก่อให้เกิดสิ่งต่างๆ เหล่านี้ · การบาดเจ็บ พิการ หรือตาย · การเจ็บป่วย หรือโรค · ทรัพย์สินเสียหาย · เสียเวลา · ขบวนการผลิตหยุดชะงักไม่สม่ำเสมอ · คนงานเสียขวัญและกำลังใจ · กิจการเสียชื่อเสียง ความปลอดภัยในการทำงาน จะเกิดขึ้นได้เมื่อสภาพที่เป็นอันตรายหรือโอกาสเกิดอุบัติเหตุหมดไป โดยเรากำจัดสาเหตุมูลฐานของอุบัติเหตุ อันได้แก่ 1. การกระทำที่ไม่ปลอดภัย (UNSAFE ACTS)… Read more