ความหมายของการ อบรมดับเพลิงเพื่อเตรียมพร้อมต่อเหตุเพลิงไหม้

เวลาที่เราเจอหรือพบเห็นเหตุเพลิงไหม้สิ่งที่จะตามมาเลยส่วนจะมักจะทำอะไรไม่ถูกหรือบางคนอาจจะตกใจถึงขั้นหมดสติเป็นลม เหตุเพลิงไหม้บ่อยครั้งที่เรามักจะพบว่าเกิดขึ้นที่ในสถานประกอบการเนื่องจากอุตสาหกรรมต่างๆมักจะมีงานช่างซ่อมบำรุงการตัดเจียรหรืองานที่ทำให้เกิดความร้อนและประกายไฟ มีการจัดเก็บเชื้อเพลิงสินค้าต่างๆที่เป็นวัสดุติดไฟ และรวมไปถึงการจัดเก็บสารเคมีอันตรายที่จะต้องนำไปใช้ในกระบวนการผลิต พนักงานทุกคนที่อยู่ในสถานประกอบกิจการต่างๆเหล่านี้จึงมีความจพเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตอบโต้เหตุเพลิงไหม้ต่างๆการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วนายจ้างจะต้องจัดให้มีการอบรมดับเพลิงให้กับพนักงานทุกคนตามที่กฎหมายกำหนดอย่างต่อเนื่องทุกๆปี กฎหมายได้ระบุให้สถานประกอบกิจการต้องจัดอบรมดับเพลิง ให้กับพนักงาน ไม่น้อยกว่า 40% ของจำนวนลูกจ้างของแต่ละหน่วยงาน และ การอบรม ให้อบรมได้ 60 คน ต่อ 1 รุ่น ต่อวิทยากร 1 คน ภาคปฎิบัติ ผู้เข้ารับการอบรม 20 คน ต่อวิทยากร 1 คน (กรณีพนักงานที่เข้าอบรมมีจำนวนมากกว่า 60 คน สามารถแบ่งเป็นหลายรอบได้ แต่ต้องจัดซ้อมอพยพพร้อมกัน) กฎหมายเกี่ยวกับการอบรมดับเพลิงที่นายจ้างจะต้องรู้ กฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ.… Read more