ความปลอดภัย หมายถึง การไม่เกิดอุบัติเหตุ และ โรคจากการทำงาน

ความปลอดภัย หมายถึง สภาพที่ไม่มีภยันตราย ดังนั้น ความปลอดภัยในการทำงานจึงหมายถึง การทำงานที่ไม่มีอันตราย ไม่อยู่ในสภาพที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ หรือไม่มีเชื้อโรค โดยจะไม่ก่อให้เกิดสิ่งต่างๆ เหล่านี้

· การบาดเจ็บ พิการ หรือตาย

· การเจ็บป่วย หรือโรค

· ทรัพย์สินเสียหาย

· เสียเวลา

· ขบวนการผลิตหยุดชะงักไม่สม่ำเสมอ

· คนงานเสียขวัญและกำลังใจ

· กิจการเสียชื่อเสียง

ความปลอดภัยในการทำงาน จะเกิดขึ้นได้เมื่อสภาพที่เป็นอันตรายหรือโอกาสเกิดอุบัติเหตุหมดไป โดยเรากำจัดสาเหตุมูลฐานของอุบัติเหตุ อันได้แก่

1. การกระทำที่ไม่ปลอดภัย (UNSAFE ACTS)

2. สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (UNSAFE CONDITIONS)

ด้วยเหตุนี้ความปลอดภัยจึงเป็นปัจจัยพื้นฐานในการเพิ่มผลผลิต หากขบวนการผลิตไม่มีความปลอดภัยแล้วจะทำให้การผลิตสะดุดหยุดลง เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายแก่เจ้าของกิจการและก่อให้เกิดความสูญเสียๆ มากมาย

กล่าวคือ * การผลิตที่มีประสิทธิภาพ คือ การผลิตอย่างปลอดภัย (Safe Production)

* ความปลอดภัย ต้องสอดแทรกเข้าไปทุกวิธีปฎิบัติเพื่อที่จะได้มาซึ่งปัจจัยการ ผลิตที่มีคุณภาพ

ถ้าจะให้แยกแยะภัยอันตรายระหว่างการทำงานมีอยู่ทุกที่ ซึ่งจะเกิดจากหลากหลายสาเหตุ แต่ความรุนแรงของอุบัติเหตุนั้นๆ ก็จะแตกต่างกันเช่นกัน

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุจากการกระทําที่ไม่ปลอดภัย ได้แก่
• การกระทําไม่ถูกวิธีหรือไม่ถูกขั้นตอน
• ความประมาท พลั้งเผลอ เหม่อลอย
• การมีนิสัยชอบเสี่ยง
• การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยในการทํางาน
• การทํางานโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
• การแต่งกายไม่เหมาะสม
• การทํางานโดยสภาพร่างกายและจิตใจไม่ปกติ เช่น เมาค้าง ป่วย