ความปลอดภัย หมายถึง การไม่เกิดอุบัติเหตุ และ โรคจากการทำงาน

by Leroy Burton
242 views
การไม่เกิดโรคจากการทำงาน

ความปลอดภัยในการทำงาน หมายถึงการไม่เกิดอุบัติเหตุ และโรคจากการทำงาน

ความปลอดภัย หมายถึง สภาพที่ไม่มีภยันตราย ดังนั้น ความปลอดภัยในการทำงานจึงหมายถึง การทำงานที่ไม่มีอันตราย ไม่อยู่ในสภาพที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ หรือไม่มีเชื้อโรค โดยจะไม่ก่อให้เกิดสิ่งต่างๆ เหล่านี้

 

Ergonomics

 

· การบาดเจ็บ พิการ หรือตาย

· การเจ็บป่วย หรือโรค

· ทรัพย์สินเสียหาย

· เสียเวลา

· ขบวนการผลิตหยุดชะงักไม่สม่ำเสมอ

· คนงานเสียขวัญและกำลังใจ

· กิจการเสียชื่อเสียง

 

ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าทำงาน

 

ความปลอดภัยในการทำงาน จะเกิดขึ้นได้เมื่อสภาพที่เป็นอันตรายหรือโอกาสเกิดอุบัติเหตุหมดไป โดยเรากำจัดสาเหตุมูลฐานของอุบัติเหตุ อันได้แก่

1. การกระทำที่ไม่ปลอดภัย (UNSAFE ACTS)

2. สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (UNSAFE CONDITIONS)

ด้วยเหตุนี้ความปลอดภัยจึงเป็นปัจจัยพื้นฐานในการเพิ่มผลผลิต หากขบวนการผลิตไม่มีความปลอดภัยแล้วจะทำให้การผลิตสะดุดหยุดลง เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายแก่เจ้าของกิจการและก่อให้เกิดความสูญเสียๆ มากมายกล่าวคือ

* การผลิตที่มีประสิทธิภาพ คือ การผลิตอย่างปลอดภัย (Safe Production) * ความปลอดภัย ต้องสอดแทรกเข้าไปทุกวิธีปฎิบัติเพื่อที่จะได้มาซึ่งปัจจัยการ ผลิตที่มีคุณภาพ

 

ถ้าจะให้แยกแยะภัยอันตรายระหว่างการทำงานมีอยู่ทุกที่ ซึ่งจะเกิดจากหลากหลายสาเหตุ แต่ความรุนแรงของอุบัติเหตุนั้นๆ ก็จะแตกต่างกันเช่นกัน

 

Working at height

 

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุจากการกระทําที่ไม่ปลอดภัย ได้แก่

  • การกระทําไม่ถูกวิธีหรือไม่ถูกขั้นตอน
  • ความประมาท พลั้งเผลอ เหม่อลอย
  • การมีนิสัยชอบเสี่ยง
  • การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยในการทํางาน
  • การทํางานโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
  • การแต่งกายไม่เหมาะสม
  • การทํางานโดยสภาพร่างกายและจิตใจไม่ปกติ เช่น เมาค้าง ป่วย
protective face mask

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Worldmac เว็บไซต์รวบรวมแหล่งความรู้ที่มีประโยชน์และทันสมัย เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานที่คุณสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง

ติดต่อ

Copyright @2023  All Right Reserved – Designed and Developed by worldmachinerystore