ความปลอดภัย หมายถึง การไม่เกิดอุบัติเหตุ และ โรคจากการทำงาน

by Leroy Burton
288 views
การไม่เกิดโรคจากการทำงาน

ความปลอดภัยในการทำงาน หมายถึงการไม่เกิดอุบัติเหตุ และโรคจากการทำงาน

ความปลอดภัย หมายถึง สภาพที่ไม่มีภยันตราย ดังนั้น ความปลอดภัยในการทำงานจึงหมายถึง การทำงานที่ไม่มีอันตราย ไม่อยู่ในสภาพที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ หรือไม่มีเชื้อโรค โดยจะไม่ก่อให้เกิดสิ่งต่างๆ เหล่านี้

Ergonomics

 • การบาดเจ็บ พิการ หรือตาย
 • การเจ็บป่วย หรือโรค
 • ทรัพย์สินเสียหาย
 • เสียเวลา
 • ขบวนการผลิตหยุดชะงักไม่สม่ำเสมอ
 • คนงานเสียขวัญและกำลังใจ
 • กิจการเสียชื่อเสียง

 

ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าทำงาน

ความปลอดภัยในการทำงาน จะเกิดขึ้นได้เมื่อสภาพที่เป็นอันตรายหรือโอกาสเกิดอุบัติเหตุหมดไป โดยเรากำจัดสาเหตุมูลฐานของอุบัติเหตุ อันได้แก่

1. การกระทำที่ไม่ปลอดภัย (UNSAFE ACTS)

2. สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (UNSAFE CONDITIONS)

ด้วยเหตุนี้ความปลอดภัยจึงเป็นปัจจัยพื้นฐานในการเพิ่มผลผลิต หากขบวนการผลิตไม่มีความปลอดภัยแล้วจะทำให้การผลิตสะดุดหยุดลง เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายแก่เจ้าของกิจการและก่อให้เกิดความสูญเสียๆ มากมายกล่าวคือ

* การผลิตที่มีประสิทธิภาพ คือ การผลิตอย่างปลอดภัย (Safe Production) * ความปลอดภัย ต้องสอดแทรกเข้าไปทุกวิธีปฎิบัติเพื่อที่จะได้มาซึ่งปัจจัยการ ผลิตที่มีคุณภาพ

 

ถ้าจะให้แยกแยะภัยอันตรายระหว่างการทำงานมีอยู่ทุกที่ ซึ่งจะเกิดจากหลากหลายสาเหตุ แต่ความรุนแรงของอุบัติเหตุนั้นๆ ก็จะแตกต่างกันเช่นกัน

Working at height

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุจากการกระทําที่ไม่ปลอดภัย ได้แก่

 • การกระทําไม่ถูกวิธีหรือไม่ถูกขั้นตอน
 • ความประมาท พลั้งเผลอ เหม่อลอย
 • การมีนิสัยชอบเสี่ยง
 • การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยในการทํางาน
 • การทํางานโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
 • การแต่งกายไม่เหมาะสม
 • การทํางานโดยสภาพร่างกายและจิตใจไม่ปกติ เช่น เมาค้าง ป่วย

protective face mask

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Worldmac เว็บไซต์รวบรวมแหล่งความรู้ที่มีประโยชน์และทันสมัย เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานที่คุณสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง

ติดต่อ

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by worldmachinerystore